120 EX 35942/15 Podíl 1 rodinného domu s pozemky v Hříchovicích, okres Domažlice

Výše jistoty pro dražbu nemovitých věcí uvedených pod bodem II. tohoto usnesení se určuje v částce150.000,- Kč, nejvýše však ve výši 3/4 nejnižšího podání. Zájemci o koupi dražených nemovitých věcí jsoupovinni zaplatit jistotu před dražbou v hotovosti v sídle Exekutorského úřadu Klatovy, pokud se nejedná oplatbu v hotovosti dle zvláštního právního předpisu, nejpozději do zahájení konání dražebního jednání nebobezhotovostní platbou na účet soudního exekutora, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočkaPlzeň, číslo účtu 214740944/0300 pod variabilním symbolem 3594215 s uvedením specifického symbolu,kterým bude v případě fyzické osoby rodné číslo a v případě právnické osoby její identifikační číslo.K platbě na účet exekutora lze přihlédnout pouze tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno,že na jeho účet také došla.

Další informace

  • Datum konání: 25.05.2022 11:00:00
  • Kód: DR00081690
© 2014 Exekutorský úřad Klatovy